Code of conduct för leverantörer


Inledning

FRÅN FÖRSTA TANKEN TILL SISTA GRADEN!

Grantek är en mekanisk verkstad som utför legobearbetning och framtagning av reservdelar
enligt prov eller ritning och har även en komplett konstruktionsprocess som inkluderar
prototyper och produktförbättring.

Grantek ställer höga krav på den egna verksamheten och tar stort ansvar för den påverkan vi har
på miljön, samhället och kunders verksamhet i ett längre perspektiv. Vi ställer samma höga krav
på våra leverantörer och deras eventuella underleverantörer.

Granteks strävar efter att vara den bästa samarbetspartnern för kunder, leverantörer och övriga
intressenter. Grantek har för avsikt att uppnå detta genom att vara etisk i affärsverksamheten
och arbeta med affärspartners med liknande värderingar.

Allmänna krav

I denna Code of Conduct beskrivs de värderingar som Granteks leverantörer och deras
eventuella underleverantörer skall efterleva.

Affärspartners så som leverantörer och deras underleverantörer ska informeras om åtaganden
och förväntningar i enlighet med denna uppförandekod.

Vid förfrågan måste affärspartners informera Grantek om vilka underleverantörer de använder.
Affärspartners är ansvarig för att följa upp efterlevnad hos sina underleverantörer.

Affärspartners måste i all sin verksamhet följa de nationella lagar och förordningar som är
tillämpliga på deras drift och arbetsförhållanden i de länder där de är verksamma. Om något
villkor i detta dokument skulle strida mot nationell lagstiftning i något land eller område, måste
lagen alltid följas.

Värderingar

Avskaffande av alla former av tvångsarbete
Affärspartners får inte bedriva någon form av tvångsarbete eller ofrivilligt arbete. Detta
innefattar arbete eller tjänster som utförs av en person under hot om bestraffning och som
personen inte har erbjudit sig att utföra frivilligt. Det är också förbjudet för affärspartners att
kräva att de anställda deponerar pengar eller originaldokument som pass, utbildningsintyg och
liknande under sin anställning.

Förkastande av barnarbete
Grantek accepterar inte barnarbete. Affärspartners måste vidta nödvändiga förebyggande
åtgärder för att säkerställa att de inte anställer någon under den lagstadgade åldern för
anställning. Detta innebär att om lokal lagstiftning inte anger en högre åldersgräns får ingen
anställas som är yngre än 15 år. Företagsledningen ansvarar för att erbjuda behöriga minderåriga
arbetsförhållanden, arbetstider och lön anpassade efter ålder, minst enligt tillämplig lokal
lagstiftning. Minimiåldern för farligt arbete är 18 år.

Integritet
Affärspartners ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.
Användning av falska dokument, olagliga metoder eller odeklarerade leverantörer får inte
förekomma. Vi kräver samarbete från ledning och fri tillgång till affärspartnerns anläggningar.
Affärspartners måste följa principerna för rättvis konkurrens och samtycker till att inte inleda
diskussioner eller träffa överenskommelser med konkurrenter om priser och marknads-andelar
eller liknande.

Stöd och respekt för mänskliga rättigheter
Affärspartners måste stödja och respektera skyddet av mänskliga rättigheter. De ska kunna
bekräfta att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter och de måste följa de
huvudsakliga internationella etiska riktlinjerna.

Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning
Affärspartners måste stödja lika möjligheter, rättvisa och mångfald och säkerställa att alla
anställda behandlas strikt efter sina förmågor och kvalifikationer i alla beslut om anställning,
oberoende av etnisk bakgrund, religion, kön, ålder, nationalitet, funktionsnedsättning, personliga
förhållanden, medlemskap i fackförening och/eller politiska åsikter.

Säker och hälsosam arbetsmiljö
Affärspartners är skyldiga att alltid prioritera de anställdas säkerhet. Förhållandena på
arbetsplatserna måste vara sådana att medarbetarna kan utföra sina arbetsuppgifter i en säker
och hälsosam arbetsmiljö. Detta inkluderar brandskydd. För att minimera riskerna ska det ?nnas
lämpliga riktlinjer för att skydda de anställdas hälsa och säkerhet, samt utbildning och tydliga
arbetsbeskrivningar. Personalutrymmen måste värna enskilda personers värdighet och
tillgodose deras behov avseende personlig hygien. Affärspartners måste vidta lämpliga åtgärder
för sina anställdas räkning för att garantera säkerheten och förebygga olyckor och sjukdomar
som kan uppstå på grund av arbetsförhållandena. Detta omfattar bland annat tillgång till första
hjälpen utrustning.

Föreningsfrihet
Affärspartners måste bekräfta att deras anställda är fria att kommunicera öppet med ledningen
för att lösa arbetsplats- och ersättningsfrågor. Anställda har rätt att välja om de ska företrädas av
fackföreningar eller inte, vid kollektiva förhandlingar.

Initiativ för att främja ökat miljöansvar
Affärspartners ska helst ha ett miljöledningssystem eller, som minimum, ha ett åtagande att
utveckla en miljöpolicy eller ett miljösystem som säkerställer en kontinuerlig förbättring av deras
egen miljöprestanda. Affärspartners måste bedriva sin verksamhet på ett sätt som tar hänsyn till
miljöpåverkan och skyddar och bevarar miljön. Vid utveckling av produkter och tjänster måste
affärspartners beakta och minimera negativa miljöeffekter som produkterna och tjänsterna kan
ha när de tillverkas, distribueras och används, samt när de kasseras.

Uppföljning
Grantek förbehåller sig rätten att kontrollera att denna Code of Conduct följs hos leverantören
och dess eventuella underleverantörer bland annat genom besök, leverantörsbedömning samt
genom kontakter med leverantörens medarbetare.